Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

sub 1.1 De algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

V.O.F. van der Weerd & de Jong, onder de naam handelend Skytube Nederland, hierna genoemd

"Skytube Nederland" en de kopen opdrachtgever, hierna genoemd; "klant".

sub 1.2

Veranderingen dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkoms binden Skytube Nederland alleen indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

sub 1.3

De toepassing van inkoop- of andere voorwaarden van de zijde van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

sub 1.4

Indien Skytube Nederland een overeenkomst heeft gesloten met een klant die bestaat uit meerdere

(rechts)personen of ondernemingen, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen jegens de met Skytube Nederland gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst.

sub 2.1

Alle door Skytube Nederland gedane aanbiedingen -alsmede afbeeldingen opgaven van capaciteiten, tekeningen, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie zijn geheel vrijblijvend. Een overeenskomst tussen klant en Skytube Nederland komt slechts tot stand wanneer deze door Skytube Nederland is aanvaard.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

sub 3.1

Vermelde prijzen van Skytube Nederland in ondermeer prijslijsten en advertenties zijn exclucief BTW

en geldig voor levering in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

sub 3.2

Skytube Nederland zal per omgaande aan de klant een mededeling doen, wanneer de klant een aanvraag doet tegen een ander vermelde prijs dan die welke op de website staat, welke prijs inmiddels is verhoogd, danwel onjuist blijkt te zijn. Indien niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, danwel hij de geleverde zaken ingebruik neemt, wordt geacht dat de klant met de aldus medegedeelde prijs instemt.

sub 3.3

Betalingen door de klant dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Bij retourneren binnen de proefperiode van 30 dagen na aflevering van zaken door klant en voorzover deze betrekking hebben op reeds betaalde facturen, worden gecrediteerd. Skytube Nederland behoud zich het recht voor, voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order (aanbetaling/vooruitbetaling).

sub 3.4

Bij niet of niet tijdige nakomen van de betalingsverplichting is de klant van rechtwege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.De klant is dan aan Skytube Nederland de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na aanmaning van de klant waarin een termijn wordt gesteld, uitblijft, is Skytube Nederland gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten verband houdende met de incassering, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen en de naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn aan Skytube Nederland

verschuldigd, door klant. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

sub 3.5

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud.

sub 4.1

Skytube Nederland behoudt zich het eigendom voor, van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Skytube Nederland zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Skytube Nederland op de klant wegen niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Skytube Nederland onverwijld in kennis te stellen, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

Artikel 5 Afleveringen

sub 5.1

De op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indiende afleverinstermijn wordt overschreden is Skytube Nederland pas in verzuim na ee schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Skytube Nederland een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst dan alsnog na te komen.


Artikel 6 Reclame en inspectie

sub 6.1
De klant dient overwijld, nadat Skytube Nederland zaken geleverd heeft, deze te inspecteren.Klachten omtrent ontbrekende c.q.niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld.Alsdan dient de klant binnen 24uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch tevens gemotiveerd worden gemeld. De klant dient Skytube Nederland in de gelegenheid te stellen naar aanleiding van de klacht een onderzoek in te stellen. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant terzake. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen, tekeningen specificaties, opgaven van capaciteiten, schema's en overige documentatie.

sub 6.2

Retourzendingen buiten de proefperiode van 30 dagen na aflevering zijn niet toegestaan, mits Skytube Nederland hier voorafgaande uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. In het geval geleverde zaken worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Skytube Nederland opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats (na overleg) binnen Nederland.

sub 6.3

Gratis artikelen verkregen bij aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens teruggenomen. Dit geldt tevens als het aangegeven minimale orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.

Artikel 7 Garanties

sub7.1

Tenzij anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken met uitzondering van skytubes een garantietermijn van één jaar. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Skytube Nederland, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal-en/of fabricagefouten in de geleverde zaken. Een omschrijving van deze fouten dienen binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven en aangemeld te zijn bij Skytube Nederland. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen, behoud Skytube Nederland zich het recht voor de koopprijs te retourneren.

sub 7.2

De garantie verplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, ondeugdelijke verpakking transport, onjuist onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand-waterschade ect. Tevens vervalt de garantieverplichting in geval van ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Skytube Nederland wijzigingen in zaken, of in de onderdelen die door Skytube Nederland in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Skytube Nederland gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- en transportkosten kunnen in hierboven genoemde gevallen, tegen de alsdan bij Skytube Nederland geldende tarieven aan klant in rekening worden gebracht.

sub 7.3

Aanspraken op garantie gelden niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan één of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

sub 7.4

Kosten en werkzaamheden, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantieregeling, zullen door Skytube Nederland aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

sub 7.5

Op reparaties buiten de garantietermijn wordt 3 maanden garantie verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.

Artikel 8. Overdracht van rechten en verplichtingen.

sub 8.1

De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toesteming van Skytube Nederland.

sub 8.2

Skytube Nederlandis gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

sub 9.1

Skytube Nederland is jegens de klant slecht aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

sub 9.2

In geval van een aan Skytube Nederland toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overenkomst, is Skytube Nederland uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Skytube Nederland eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Skytube Nederland een redelijke termijn wordt gegund om alsnog naan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; schade aan geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van klant en personenschade.

Sub 9.3

De totale aansprakelijkheid van Skytube Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Skytube Nederland voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomden.

De vergoeding zal niet meer dan EUR 300,- bedragen terzijde door Skytube Nederland afgesloten verzekering een hoger bedrag uitkeert.

sub 9.4

Skytube Nederland is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Intellectuele eigendom.

sub 10.1

De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Skytube Nederland, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Artikel 11 Overmacht

sub 11.1

Onder overmacht van Skytube Nederland wordt mede verstaan, tekortkomingen van toeleveranciers, postorder bedrijven van Skytube Nederland en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Skytube Nederland liggen.

sub 11.2

In geval van overnacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht befroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vat staat dat de nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden.

Artikel 12 Ontbinding.

sub 12.1

Ieder der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, ingeval dat; de werderpartij in staat van fallissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijked personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrij beschikking over zijn vermogen verliest, de onderneming van de wederpartij wordt beëindigd of geliquideerd.

sub 12.2

Voorafgaand aan de ontbinding worden gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 Export

sub 13.1

Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Skytube Nederland van alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling.

sub 14.1

Alle uit de door Skytube Nederland gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen klant en Skytube Nederland zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan een rechter, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

sub 14.2

Op alle overeenkomsten tussen Skytube Nederland en de klant is UITSLUITEND Nederlands recht van toepassing.

Direct Contact

Tel +31 (06) 42241044
Tel +31 (0)38 460 2045

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Volg ons via

  • basf logo.jpg
  • Esprite logo.jpg
  • faunaland.jpg
  • image003.jpg
  • renault2012.jpg
  • verianlogoklant.jpg